کرم سیب - Cydia pomonella

بالغ شب پره ای است برنگ خاکستری و در اکثر باغات سیب ایران یافت میشود ، دارای 3 تا 4 نسل در سال میباشد ، کرم سیب زمستان را بصورت لارو در داخل پیله سفید رنگ میگذراند ودر اوایل بهار تبدیل به شفیره شده و سپس به صورت حشره بالغ ظاهر میگردد. استفاده از فرمون جنسی جهت پیش اگاهی ، پیک پرواز و زمان دقیق سمپاشی برای کنترل این آفت حائز همیت میباشد .فرمون این افت بر اساس سوش ایران شناسایی و ساخته شده و در شاسه المنیومی 5 عددی در بازار عرضه میگردد . اختلال در جفتگیری و شکار و کشتن ( Attract & Kill ) سایر روشهای استفاده از فرمون برای کنترل این افت است.تله مناسب شکار این افت تله دلتا میباشد.