کرم میوه خوار خرما (شب پره کوچک خرما ) Batrachedra amydraula

این آفت در تمام مناطق خرماخیز کشور یافت میشود و هر ساله خسارت زیادی به میوه درختان خرما وارد میاورد . این افت در سال 3 نسل دارد ، پروانه های نسل اول هنگامی که میوه خرما به اندازه یک فندق است ظاهر میشود و پروانه نسل دوم از تیر ماه ببعد ظاهر میگردد ، لارو سن اخر در داخل پیله زمستان گذرانی کرده و در فصل بهار بصورت شفیره و سپس حشره بالغ ظاهر میگردد. در حالت طغیانی میتواند باعث خسارت شدید در حد 50 تا 70 در صد شود .استفاده از فرمون جنسی این حشره برای پیک پرواز و سمپاشی بموقع حائز اهمیت میباشد . مناسبترین تله برای شکار حشره بالغ تله دلتا میباشد.