تله نوری آّبی

[Field:Description]

تله ابی مخصوص همراه با نور که برای شب پره ها مخصوصا مینوز گوجه ساخته شد و فرمون در داخل دو سبد اطراف ستون نور قرار میگیرد و در داخل سینی اب همراه با مقدار صابون مایع ریخته میشود . این تله معمولا در گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد