تله دیاموند

تله ضد آب با سطح داخلی چسبدار برای استفاده سریع و آسان جهت ردیابی پروانه های داخل مزرعه و انبارهای بزرگ