تله دبه ای

همراه پره برای شکار سخت بالان که قدرت پرواز دارند