تله وان

تله مناسب شکار انواع آفات گروه سوسکها به ویژه سوسک شاخدار خرما.